Sözleşme Nedir?, Sözleşme Örneği

SÖZLEŞME

 

1-TARAFLAR

1.1-      İŞVEREN ADRES                                   … Yönetimi

Uğur Mumdal Mah. Kamil Cad. KALDER                                                                                 Sitesi B Blok No:26-28 Kartal/İSTANBUL

1.2-      MÜTEAHHİT ADRES                              … Ltd. Şti.

İnönü Mh. No:22/2 Pendik/İSTANBUL

 

2-         TANIMLAR:

2.1: İşveren: … Yönetimi ile tüm kat maliklerini ifade eder.

2.2: Müteahhit: Sözleşmenin ikinci maddesinde tanımlanan işleri yapmayı kabul beyan ve taahhüt eden firmayı ifade eder.

2.3: Kat maliki: Sözleşme bedelini sözleşmede belirtilen ödeme şartlarına uygun olarak ödemeyi kabul eden kişileri ifade eder.

2.4: Kontrolör: İşin her aşamasında denetimini yapacak aynı zamanda malzemeyi üreten firmayı ifade eder

2.5: İşyeri: Sözleşme konusu işin yapıldığı yeri ifade eder.

3-         SÖZLEŞMENİN   KONUSU:

KALDER Sitesi B Blok dış cephelerinin ısı yalıtım ve mantolama (4cm.kalınlıkta …serisi karbon takviyeli EPS ısı yalıtım levhası ile) zemin katların ısı yalıtımları, su depolarının yalıtım ve seramikle kaplanması,çatıların bakım onarım ve izolasyon işlerinin bu sözleşmenin ekinde yer alan proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmasıdır.

4-         SÖZLEŞME        BEDELİ:

4.1: Sözleşme konusu işlerin bedeli, ….TL (…Türk Lirası) dır. Bu bedele KDV dahildir.

4.2: Bu bedele tüm işlerin yapımı iskele kurulması, sökülmesi gerekli her türlü malzeme, ekipman, işçilik, atölye, teçhizat, alet ve edevat giderleri, lisans, patent gümrük, sigorta, ambalaj, nakliye, yükleme, boşaltma, istif ve depolama, malzeme ve bina güvenliği gerekli testlerin yapılması masraflar vs. her türlü vergi, resim ve harçları, işçi ücret, ikramiye ve tazminatları, fazla mesai ücretleri, izin ve tatil ücretleri, tüm Sosyal Sigorta primleri, kanunların ve toplu iş sözleşmelerinin işçilere sağladığı diğer haklar, genel sevk ve idare, faiz, komisyon, risk, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

4.2: Müteahhit, malzeme ve işçilik ücretlerinde artış olduğunu asgari ücretin arttırılmış olduğunu, mücbir sebeplere istinaden süre uzatımı verilmiş bulunduğunu veya başka bir sebebi ileri sürerek, birim fiyatlarının ve sözleşme bedelinin değiştirilmesini talep edemez.

5-ÖDEME ŞARTLARI:

5.1: İşbu sözleşme bedeli sözleşmenin imzalanmasını takip eden aydan başlamak üzere 15 eşit taksitte ödenecektir.

5.2: Kalder  Sitesi B Blok toplam 30 daireden müteşekkil olup her bir kat maliki toplam ….TL (…Türk Lirası) ödemekle yükümlüdür. Her bir kat maliki bu bedeli 15 eşit taksitte ödeyecektir. Aylık taksit tutarı …TL (…Türk Lirası) dır.

5.3: Kat malikleri, ödemelere esas olmak üzere 15x..TL şeklinde kredi kartı ödeme

talimatı veya aylık …TL tutarında 15 adet Bonoyu keşide ederek müteahhide verecektir.

Müteahhit, bu bonoları hiçbir şekilde bankalara ve üçüncü kişilere devir, temlik ve ciro edemez.

6-         İŞİN SÜRESİ, İŞ PROGRAMI ve İŞE BAŞLAMA:

6.1: Müteahhit, sözleşme konusu işi, iş programına uygun olarak 75 takvim günü içinde

tamamlayacak ve geçici kabule hazır hale getirilecektir.Mücbir sebepler dışındaki hiçbir bir sebeple uzatılmaz.

6.2: Müteahhit, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içinde hazırlayacağı iş

programını işverene verecek ve onaylatacaktır.

6.3: İş programının onaylanmasını müteakip İşveren işyerini müteahhide teslim edecek 75 günlük süre işyerinin teslimi ile başlayacaktır.

6.4: Müteahhit firma söz konusu işi. zamanında bitirmemesi halinde, gecikilen her gün için işin toplam bedelinin %0.06 oranında günlük gecikme cezası uygulanacaktır.

7-         MÜTEAHHİTİN TEKNİK SORUMLULULUKLARI:

7.1: İşin başlangıcından kesin kabulüne kadar geçecek süre içinde her türlü sorumluluk

müteahhide aittir. Kesin kabulün yapılmış olması Müteahhidin sorumluluklarının bitmiş

olduğu anlamına gelmez.

7.2: Müteahhit, işi yapabilecek nitelik . bilgi ve tecrübeye sahip yeterli personeli işyerinde

bulundurmak zorundadır. Personele ait tüm masraflar, yol ve yemek giderleri, her türlü vergi, resim ve harçları, işçi ücret, ikramiye ve tazminatları, fazla mesai ücretleri, izin ve tatil ücretleri, sosyal sigortalar primleri, işçi ve işveren hisselerini kanunların ve toplu iş

sözleşmelerinin işçilere sağladığı diğer haklardan müteahhit sorumludur.

7.3: Müteahhit işin yapımı süresince malzemeler ve ekipmanların hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı güvenliği, iskelelerin güvenliği ve iskeleler kullanılmak suretiyle binalarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı gece bekçisi bulundurmak zorundadır. Bu hususlara aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kabul beyan ve taahhüt eder. İşveren, bu nedenle meydana gelebilecek herhangi bir zarar ve ziyanı müteahhidin hak edişleri ve teminatlarından kesmek hakkına sahiptir.

7.4: Müteahhit, sözleşme konusu işi hiçbir şekilde ve hiçbir sebeple üçüncü kişilere ve/veya

alt müteahhitlere devredemez.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

KALDER SİTESİ B BLOK DIŞ CEPHE ISI YALITIM ÇATI VE SU DEPOLARI BAKIM VE ONARIMI

 

CEPHE YALITIMI :

1-Bodrum+Zemin+9 Normai Kauan oiuşan her iki bioğun da dış cephe yalıtımı,…. firmasına ait … 4cm kalınlıkta EPS yalıtım levhaları ve yine aynı firmanın…serisi .ısı yalıtım yapıştırıcıları.dübelleri.ısı yalıtım sıvaları.profiller.donatı filesi.sızdırmazlık bantı ve kaplama malzemeleri kullanılarak yapılacaktır.

2-Her    iki bloktaki tüm dış cephe alanlarına, açık balkonların kapalı mahal duvarları ve kapalı balkonların eğer altında açık balkon varsa kapalı balkonun döşeme altlarına.aynca çatı saçaklarının alt yüzeylerine de ısı yalıtımı uygulaması yapılacaktır.

ÇATI ONARIMI :

1 -Çatı ahşap karkasta ve kiremit altı tahtalarda görülen deforme olmuş.çürümüş yada çürümeye yüz tutmuş ahşap elemanlar yenileriyle değiştirilecektir.Gerekli görülen yerlere ahşap dikme ve tahta ilaveleri yapılacaktır.

2-Çatı arasında son kat betonarme döşemesi üstüne tüm alanı kapatacak şekilde. 5cm.kalınlığında izocam yalıtım şiltesi serilecektir.

3-Çatı tahtaları üstüne kiremit altı yalıtımını sağlamak üzere, memran serilecek.kırık ve deforme olmuş kiremitler ile tüm mahya elemanları yenileriyle değiştirilecektir.

4-Çatı deresi yanlarından gideri sağlanan yağmur inişleri iptal edilerek, çatı dereleri alttan delinerek yeni yağmur iniş boruları döşenecektir.

5-Çatı dereleri temizlenerek.alüminyum folyolu memran ile kaplanacaktır.Memran çatı tarafında kiremit altına kadar.parapet tarafında ise parapet üstüne kadar yekpare şekilde döşenecektir.

6-Çatı parapetlerinin dış yüzeyleri donatı filesi kullanarak sıvaları yapılacaktır.

7-Baca dipleri yine alüminyum folyolu membran kaplama kullanılarak çatı bitişleri sağlanacaktır.

8-Asansör kulesi üst betonarme döşemesi membran döşenip üstüne korama şapı atılarak su izolasyonu sağlanacaktır.

9-Bina ana merdiven kovası aydınlık alanı, yalıtımlı kırılmaz cam ile kapatılıp kenar izolasyonları sağlanacaktır.

 

SU DEPOLARI:

1-Su depolan döşemesi,boşaltma gideri kotuna kadar yükseltiIceek.yan duvarlan , elyaflı elastik malzeme ve fayans ile kaplanacaktır.

2-Su depoları tavanlan ise sadece elyaflı elastik malzeme ile kaplaması yapılacaktır.

8-         KULLANILACAK MALZEME ve EKİPMAN:

Müteahhit, işin yapılmasında özellikleri teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiş ….Firmasına ait malzemeleri ve ekipmanları kullanacaktır.

9-         İŞ KAZALARI ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK ZARARLAR

9.1: Müteahhit, sözleşme süresince işçi sağlığı ve iş Güvenliği mevzuatına uymaya ve bu

mevzuat hükümlerini yerine getirmeye mecburdur. İşin yapımında sigortalı işçi çalıştırmak

zorunda olup sigorta primlerinden kendisi sorumludur. Herhangi bir şekilde işverenden

sigorta primi talep edilmesi söz konusu olursa müteahhit, işbu durumun kendisine ihbar

edilmesini takip eden 3 gün içinde prim borcunu ödemeyi ve işverenin bu nedenle uğrayacağı

her türlü zararı tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2: Müteahhit, işin yapımı sırasında meydana gelebilecek her türlü kazadan ve bu kazalar

nedeniyle işçilerin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan tam ve kusursuz

olarak sorumludur. Müteahhit, bu nedenle gerek işçiler ve gerekse üçüncü kişilerin işverene

yönelteceği her türlü tazminat talebi ve diğer talepleri karşılamayı işverenin uğrayacağı her

türlü zarar ve ziyanı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. İşveren bu sözleşmede belirtilen

sebeplerden birisi nedeniyle üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa

ödediği tutan müteahhidin hak edişlerinden ve teminatlardan kesmek ve müteahhide rücu

etmek hakkına sahiptir.

10-       GARANTİ ŞARTLARI:

10.1: Müteahhit, malzeme, kötü işçilik ve teknik gereklere uyulmaması nedeniyle meydana

gelecek her türlü kusurlu işler, arıza ve hasarlar ile kullanım hatası dışında meydana

gelebilecek her türlü hasar ve arızaya karşı kesin kabulden itibaren 5 (beş) yıl garanti

vermiştir.

10.2: Bu süre içinde yukarıda sayılan hasar ve arızalann meydana gelmesi halinde bu

durumun kendisine ihbar edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde masrafları kendisine ait

olmak üzere hasarlı veya arızalı işi düzeltmek, tamir etmek veya yeniden yapmak zorundadır.

Müteahhit bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde işveren söz konusu işleri.

Müteahhit nam ve hesabına yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak hakkına sahiptir.

Müteahhit, işverenin bu nedenle uğradığı her türlü zarar ve ziyan ile yapacağı her türlü

masrafı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

11-       İŞİN     KONTROLÜ:

11.1: Sözleşme konusu işin kontrolü aynı zamanda malzeme tedarikçisi Betek Boya ve Kimya

San. A.Ş. (fiili Boya) firmasının görevlendirilecek yetkin bir mühendis tarafından yerine

getirilecektir. Kontrolörün kontrole görevli ve yetkili elemanları, temin edilen malzeme ve

ekipmanın kalitesini ve yapılan işlerin teknik şartname ve iş programına uygun olarak yapılıp

yapılmadığını yerinde kontrol edecektir.

11.2: Müteahhit, kontrolörün sözleşme ve eklerine uygun olarak getirmekle yükümlüdür. Müteahhit, kontrol sırasında tespit edile

kısa zamanda gidermek mecburiyetindedir. Ancak .bu şekilde kontrol yapılmış olması, müteahhiîi sorumluluktan kurtarmaz.

 

12-       VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR MASRAFLAR :

12.1: Sözleşmenin tanzim ve uygulanmasından doğup ve halen mevcut bulunan ve ileride

konulacak olan her türlü vergi, resim, harç, noter giderleri, her ne suret ve sebeple olursa

olsun veya her ne nam altında bulunursa bulunsun Devlet. Belediye, Özel İdare veya hangi

mcrci ve makam tarafından tarh ve talisi! olunursa olunsun, her türiü maii mükellefiyetler

tamamen Müteahhite‘e aittir.

12.2: Müteahhit, işin devamı süresince, yukarıda söz konusu edilen mali mükellefiyetlerde

herhangi bir sebeple artış bulunduğu veya yeni vergi ve mükellefiyetlerin konulduğu ileri

sürülerek işveren’den herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

13-       TEMİNATLAR:

13.1: Müteahhit, işbu sözleşmedeki tüm yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere

30.000-YIL (otuzbinyenitürklirası) tutarlı muteber bir bankadan temin edilmiş kesin ve

süresiz teminat mektubunu veya aynı tutarda çeki işverene teslim edecektir.

13.2: Müteahhit, sözleşme yazılı yükümlülüklerine ve taahhütlerine uymadığı, herhangi bir

şekilde işverenin bir zarar ve ziyana uğraması halinde ve işverenin bu nedenlerle üçüncü

kişilere ödeme yapmak durumunda kalması halinde işveren teminat mektubunu nakde

çevirmek ve/veya çeki bankaya ibraz ve tahsil etmek hakkına sahiptir. Çekin karşılıksız

çıkması halinde işveren kambiyo senetlerine mahsus takip yapmaya yetkili olup müteahhit

buna karşı her türlü itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

14-       MÜCBİR SEBEPLER:

Bölgede meydana gelen işin yapılmasını engel teşkil edecek düzeydeki doğal

afetler.(deprem,sel.heyelan), Yangın (Müteahhit ‘in kusuru ve ihmali dışında çıkması

durumunda), çalışmayı engelleyecek derecedeki kötü hava şartlan mücbir sebepler olarak

kabul edilmiş olup bu sebeplerin varlığı ve işin yapılmasına engel teşkil edecek boyutta

olmaları halinde iş süresi bu sebeplerin işe etkisi oranında uzatılacaktır.

15-       SÖZLEŞMENİN FESHİ ve TEMERRÜT HALİ:

15.1:Müteahhit işbu sözleşmede yazılı yükümlülüklerini ve taahhütlerini süresinde yerine

getirmediği, eksik, hatalı ve/veya ayıplı yerine getirdiği veya hiç yerine getirmediği

durumlarda başkaca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. İşveren

müteahhitten sözleşmedeki edim ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmek veya

sözleşmeyi feshederek fesihten doğan haklarını kullanmak hakkına sahiptir. İşverenin

herhangi bir neden gerçekleştiğinde bu haklarını kullanmamış olması bu haklarından feragat

ettiği anlamına gelmez.

15.2: Mahkemece müteahhitin iflasına veya herhangi bir sebeple işlerinin tasfiyesine ve

san’atını yapmaktan men ‘ine karar verilirse veya müteahhit için fesih ve infisah sebepleri

gerçekleşirse işveren, ayrıca ihbarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın

sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir. Bu durumda işveren

yetkilerini kullanır. Firma hakkında iflasının açılmasına kar

bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi , iflasın kaldırılması da firmaya bu                    nedenle herhangi bir hak ve/ veya zarar, ziyan talep hakkını sağlamaz.

15.3: İşveren ve kat malikleri için temerrüt art arda iki taksiti ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda gerçekleşecektir.

16-       ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ:

Taraflar, işbu sözleşmenin ilk maddesinde yazılı adreslerinin kanuni adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar herhangi bir nedenle bu adreslerini değiştirdikleri takdirde yeni adreslerini derhal Noter Kanalıyla birbirlerine bildirmeye mecburdur Aksi takdirde, söyleşmede yapılı adresine gönderilecek tebligat geri dönse dahi kendilerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

17-       İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

İşbu sözleşme ve eklerinin uygulama ve yorumundan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözüm yeri Kartal mahkemeleri ve icra daireleridir.

18 SÖZLEŞMENİN EKLERİ :

İki adet teknik şartname ve iş programı bu sözleşmenin ekleri olup sözleşme ile bir bütün olarak değerlendirilecektir.

İşbu sözleşme…/…/2013 tarihinde tarafların hür iradeleri ile iki nüsha olarak okunup imzalanmıştır.

 

İşveren                                                                                               Müteahhit