İç cephe duvar yüzeylerinde boyalar tabaka tabaka kalkıyor ve yüzeylerde aşırı çatlamalar var…

Bu tip problemler iç cephe duvar ve/veya tavan yüzeylerinde görülebilir. Bu problemle karşılaştığınızda duvar ve/veya tavan yüzeylerine ışığın geldiği noktadan baktığınızda çatlaklardan gözlemlediğiniz eski boyalı yüzeylerde aşırı parlamalar görüyorsanız; son kat boya uygulanmadan önce şeffaf yapılı ve/veya konsantre astarın eski boyalı ve/veya alçılı yüzeyde film oluşturarak yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

Problemin çözümü için iki alternatif bulunmaktadır:

  1. Yüzeyler tamamen ham yüzeye kadar kazınmalı ve/veya yüzey özel çentikli bir çekiçle zedelenir. Tozu alınan yüzeyler saten alçı ile kaplanarak, boyaya hazır hale getirilir. Ancak yeni uygulanacak şeffaf karakterli astar tarama yapılmadan, rulo yüzeylerde tek tur attırılarak uygulamaya geçilir. Şeffaf karakterli astarların, bu aşamada üretici firmaların önerdiği inceltme oranlarından % 30 daha fazla su ile inceltilerek karışım hazırlanmalıdır. Astar uygulaması tamamlandığında yüzeyde parlak bir film oluşmaması sağlanmalıdır. Aksi halde yüzeyde oluşan parlaklık zımpara ile yüzeyden alınır. Ve istenilen son kat boya uygulanarak, işlem tamamlanır.
  2. Yüzeylerdeki kabaran yüzeyler temizlendikten sonra, yüzeyde ciddi kot farkı varsa yüzey saten alçı doldurulur. Genellikle bu işlem lokal olarak yapılır. Hatta mm mertebesinde bir farklılık varsa sadece yüzeyi temizlemek yeterli olacaktır. Sonrasında ise tüm yüzeylere 1 m eninde cam tekstili malzemesi uygulanabilir. özellikle İskandinav ülke menşeile bu ürünler hem yüzeylerdeki 3-4 mm mertebesinde oluşacak çatlakları kapatacak olup, yüzeylerin daha sıcak olmasını sağlayacak olan bu malzeme hem hijyenik hemde yanmaya karşı dayanıklı olacaktır. Sonrasında istenilen son kat boya uygulanarak işlem tamamlanır.

Ancak yukarıdaki başlıkta belirtilen sorunlu yüzeylerde hiçbir parlama olmayıp, kabarmış tabakayı yüzeyden aldığınızda, alttaki yüzeyde parlama olmayıp sadece tozuma varsa:

Bu taktirde altyapıda kullanılan alçının özelliğini yitirdiği yada yanlış uygulandığı sonucuna varabiliriz. Yada uygun olmayan ve/veya özelliğini yitirmiş bir yüzey düzeltme malzemesi kullanılmıştır. Bu durumda da yüzeydeki bu hatalı malzemenin komple yüzeyden alınması gerekmektedir. Yada yüzeyi sık olarak çentikleyerek doğru bir saten alçı malzemesi ile yüzey düzeltilerek şeffaf astar (yukarıda 1. maddedeki gibi ) uygulanmalıdır. Sonrasında ise, tercih edlecek son kat boya istenilen film kalınlığında uygulanarak işlem tamamlanır.

Sözleşme Nedir?, Sözleşme Örneği

SÖZLEŞME

1-TARAFLAR

1.1-      İŞVEREN ADRES                                   … Yönetimi

Uğur Mumdal Mah. Kamil Cad. KALDER                                                                                 Sitesi B Blok No:26-28 Kartal/İSTANBUL

1.2-      MÜTEAHHİT ADRES                              … Ltd. Şti.

İnönü Mh. No:22/2 Pendik/İSTANBUL

2-         TANIMLAR:

2.1: İşveren: … Yönetimi ile tüm kat maliklerini ifade eder.

2.2: Müteahhit: Sözleşmenin ikinci maddesinde tanımlanan işleri yapmayı kabul beyan ve taahhüt eden firmayı ifade eder.

2.3: Kat maliki: Sözleşme bedelini sözleşmede belirtilen ödeme şartlarına uygun olarak ödemeyi kabul eden kişileri ifade eder.

2.4: Kontrolör: İşin her aşamasında denetimini yapacak aynı zamanda malzemeyi üreten firmayı ifade eder

2.5: İşyeri: Sözleşme konusu işin yapıldığı yeri ifade eder.

3-         SÖZLEŞMENİN   KONUSU:

KALDER Sitesi B Blok dış cephelerinin ısı yalıtım ve mantolama (4cm.kalınlıkta …serisi karbon takviyeli EPS ısı yalıtım levhası ile) zemin katların ısı yalıtımları, su depolarının yalıtım ve seramikle kaplanması,çatıların bakım onarım ve izolasyon işlerinin bu sözleşmenin ekinde yer alan proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmasıdır.

4-         SÖZLEŞME        BEDELİ:

4.1: Sözleşme konusu işlerin bedeli, ….TL (…Türk Lirası) dır. Bu bedele KDV dahildir.

4.2: Bu bedele tüm işlerin yapımı iskele kurulması, sökülmesi gerekli her türlü malzeme, ekipman, işçilik, atölye, teçhizat, alet ve edevat giderleri, lisans, patent gümrük, sigorta, ambalaj, nakliye, yükleme, boşaltma, istif ve depolama, malzeme ve bina güvenliği gerekli testlerin yapılması masraflar vs. her türlü vergi, resim ve harçları, işçi ücret, ikramiye ve tazminatları, fazla mesai ücretleri, izin ve tatil ücretleri, tüm Sosyal Sigorta primleri, kanunların ve toplu iş sözleşmelerinin işçilere sağladığı diğer haklar, genel sevk ve idare, faiz, komisyon, risk, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

4.2: Müteahhit, malzeme ve işçilik ücretlerinde artış olduğunu asgari ücretin arttırılmış olduğunu, mücbir sebeplere istinaden süre uzatımı verilmiş bulunduğunu veya başka bir sebebi ileri sürerek, birim fiyatlarının ve sözleşme bedelinin değiştirilmesini talep edemez.

5-ÖDEME ŞARTLARI:

5.1: İşbu sözleşme bedeli sözleşmenin imzalanmasını takip eden aydan başlamak üzere 15 eşit taksitte ödenecektir.

5.2: Kalder  Sitesi B Blok toplam 30 daireden müteşekkil olup her bir kat maliki toplam ….TL (…Türk Lirası) ödemekle yükümlüdür. Her bir kat maliki bu bedeli 15 eşit taksitte ödeyecektir. Aylık taksit tutarı …TL (…Türk Lirası) dır.

5.3: Kat malikleri, ödemelere esas olmak üzere 15x..TL şeklinde kredi kartı ödeme

talimatı veya aylık …TL tutarında 15 adet Bonoyu keşide ederek müteahhide verecektir.

Müteahhit, bu bonoları hiçbir şekilde bankalara ve üçüncü kişilere devir, temlik ve ciro edemez.

6-         İŞİN SÜRESİ, İŞ PROGRAMI ve İŞE BAŞLAMA:

6.1: Müteahhit, sözleşme konusu işi, iş programına uygun olarak 75 takvim günü içinde

tamamlayacak ve geçici kabule hazır hale getirilecektir.Mücbir sebepler dışındaki hiçbir bir sebeple uzatılmaz.

6.2: Müteahhit, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içinde hazırlayacağı iş

programını işverene verecek ve onaylatacaktır.

6.3: İş programının onaylanmasını müteakip İşveren işyerini müteahhide teslim edecek 75 günlük süre işyerinin teslimi ile başlayacaktır.

6.4: Müteahhit firma söz konusu işi. zamanında bitirmemesi halinde, gecikilen her gün için işin toplam bedelinin %0.06 oranında günlük gecikme cezası uygulanacaktır.

7-         MÜTEAHHİTİN TEKNİK SORUMLULULUKLARI:

7.1: İşin başlangıcından kesin kabulüne kadar geçecek süre içinde her türlü sorumluluk

müteahhide aittir. Kesin kabulün yapılmış olması Müteahhidin sorumluluklarının bitmiş

olduğu anlamına gelmez.

7.2: Müteahhit, işi yapabilecek nitelik . bilgi ve tecrübeye sahip yeterli personeli işyerinde

bulundurmak zorundadır. Personele ait tüm masraflar, yol ve yemek giderleri, her türlü vergi, resim ve harçları, işçi ücret, ikramiye ve tazminatları, fazla mesai ücretleri, izin ve tatil ücretleri, sosyal sigortalar primleri, işçi ve işveren hisselerini kanunların ve toplu iş

sözleşmelerinin işçilere sağladığı diğer haklardan müteahhit sorumludur.

7.3: Müteahhit işin yapımı süresince malzemeler ve ekipmanların hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı güvenliği, iskelelerin güvenliği ve iskeleler kullanılmak suretiyle binalarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı gece bekçisi bulundurmak zorundadır. Bu hususlara aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kabul beyan ve taahhüt eder. İşveren, bu nedenle meydana gelebilecek herhangi bir zarar ve ziyanı müteahhidin hak edişleri ve teminatlarından kesmek hakkına sahiptir.

7.4: Müteahhit, sözleşme konusu işi hiçbir şekilde ve hiçbir sebeple üçüncü kişilere ve/veya

alt müteahhitlere devredemez.

TEKNİK ŞARTNAME

KALDER SİTESİ B BLOK DIŞ CEPHE ISI YALITIM ÇATI VE SU DEPOLARI BAKIM VE ONARIMI

CEPHE YALITIMI :

1-Bodrum+Zemin+9 Normai Kauan oiuşan her iki bioğun da dış cephe yalıtımı,…. firmasına ait … 4cm kalınlıkta EPS yalıtım levhaları ve yine aynı firmanın…serisi .ısı yalıtım yapıştırıcıları.dübelleri.ısı yalıtım sıvaları.profiller.donatı filesi.sızdırmazlık bantı ve kaplama malzemeleri kullanılarak yapılacaktır.

2-Her    iki bloktaki tüm dış cephe alanlarına, açık balkonların kapalı mahal duvarları ve kapalı balkonların eğer altında açık balkon varsa kapalı balkonun döşeme altlarına.aynca çatı saçaklarının alt yüzeylerine de ısı yalıtımı uygulaması yapılacaktır.

ÇATI ONARIMI :

1 -Çatı ahşap karkasta ve kiremit altı tahtalarda görülen deforme olmuş.çürümüş yada çürümeye yüz tutmuş ahşap elemanlar yenileriyle değiştirilecektir.Gerekli görülen yerlere ahşap dikme ve tahta ilaveleri yapılacaktır.

2-Çatı arasında son kat betonarme döşemesi üstüne tüm alanı kapatacak şekilde. 5cm.kalınlığında izocam yalıtım şiltesi serilecektir.

3-Çatı tahtaları üstüne kiremit altı yalıtımını sağlamak üzere, memran serilecek.kırık ve deforme olmuş kiremitler ile tüm mahya elemanları yenileriyle değiştirilecektir.

4-Çatı deresi yanlarından gideri sağlanan yağmur inişleri iptal edilerek, çatı dereleri alttan delinerek yeni yağmur iniş boruları döşenecektir.

5-Çatı dereleri temizlenerek.alüminyum folyolu memran ile kaplanacaktır.Memran çatı tarafında kiremit altına kadar.parapet tarafında ise parapet üstüne kadar yekpare şekilde döşenecektir.

6-Çatı parapetlerinin dış yüzeyleri donatı filesi kullanarak sıvaları yapılacaktır.

7-Baca dipleri yine alüminyum folyolu membran kaplama kullanılarak çatı bitişleri sağlanacaktır.

8-Asansör kulesi üst betonarme döşemesi membran döşenip üstüne korama şapı atılarak su izolasyonu sağlanacaktır.

9-Bina ana merdiven kovası aydınlık alanı, yalıtımlı kırılmaz cam ile kapatılıp kenar izolasyonları sağlanacaktır.

SU DEPOLARI:

1-Su depolan döşemesi,boşaltma gideri kotuna kadar yükseltiIceek.yan duvarlan , elyaflı elastik malzeme ve fayans ile kaplanacaktır.

2-Su depoları tavanlan ise sadece elyaflı elastik malzeme ile kaplaması yapılacaktır.

8-         KULLANILACAK MALZEME ve EKİPMAN:

Müteahhit, işin yapılmasında özellikleri teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiş ….Firmasına ait malzemeleri ve ekipmanları kullanacaktır.

9-         İŞ KAZALARI ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK ZARARLAR

9.1: Müteahhit, sözleşme süresince işçi sağlığı ve iş Güvenliği mevzuatına uymaya ve bu

mevzuat hükümlerini yerine getirmeye mecburdur. İşin yapımında sigortalı işçi çalıştırmak

zorunda olup sigorta primlerinden kendisi sorumludur. Herhangi bir şekilde işverenden

sigorta primi talep edilmesi söz konusu olursa müteahhit, işbu durumun kendisine ihbar

edilmesini takip eden 3 gün içinde prim borcunu ödemeyi ve işverenin bu nedenle uğrayacağı

her türlü zararı tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2: Müteahhit, işin yapımı sırasında meydana gelebilecek her türlü kazadan ve bu kazalar

nedeniyle işçilerin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan tam ve kusursuz

olarak sorumludur. Müteahhit, bu nedenle gerek işçiler ve gerekse üçüncü kişilerin işverene

yönelteceği her türlü tazminat talebi ve diğer talepleri karşılamayı işverenin uğrayacağı her

türlü zarar ve ziyanı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. İşveren bu sözleşmede belirtilen

sebeplerden birisi nedeniyle üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa

ödediği tutan müteahhidin hak edişlerinden ve teminatlardan kesmek ve müteahhide rücu

etmek hakkına sahiptir.

10-       GARANTİ ŞARTLARI:

10.1: Müteahhit, malzeme, kötü işçilik ve teknik gereklere uyulmaması nedeniyle meydana

gelecek her türlü kusurlu işler, arıza ve hasarlar ile kullanım hatası dışında meydana

gelebilecek her türlü hasar ve arızaya karşı kesin kabulden itibaren 5 (beş) yıl garanti

vermiştir.

10.2: Bu süre içinde yukarıda sayılan hasar ve arızalann meydana gelmesi halinde bu

durumun kendisine ihbar edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde masrafları kendisine ait

olmak üzere hasarlı veya arızalı işi düzeltmek, tamir etmek veya yeniden yapmak zorundadır.

Müteahhit bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde işveren söz konusu işleri.

Müteahhit nam ve hesabına yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak hakkına sahiptir.

Müteahhit, işverenin bu nedenle uğradığı her türlü zarar ve ziyan ile yapacağı her türlü

masrafı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

11-       İŞİN     KONTROLÜ:

11.1: Sözleşme konusu işin kontrolü aynı zamanda malzeme tedarikçisi ……. firmasının görevlendirilecek yetkin bir mühendis tarafından yerine

getirilecektir. Kontrolörün kontrole görevli ve yetkili elemanları, temin edilen malzeme ve

ekipmanın kalitesini ve yapılan işlerin teknik şartname ve iş programına uygun olarak yapılıp

yapılmadığını yerinde kontrol edecektir.

11.2: Müteahhit, kontrolörün sözleşme ve eklerine uygun olarak getirmekle yükümlüdür. Müteahhit, kontrol sırasında tespit edile

kısa zamanda gidermek mecburiyetindedir. Ancak .bu şekilde kontrol yapılmış olması, müteahhiîi sorumluluktan kurtarmaz.

12-       VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR MASRAFLAR :

12.1: Sözleşmenin tanzim ve uygulanmasından doğup ve halen mevcut bulunan ve ileride

konulacak olan her türlü vergi, resim, harç, noter giderleri, her ne suret ve sebeple olursa

olsun veya her ne nam altında bulunursa bulunsun Devlet. Belediye, Özel İdare veya hangi

mcrci ve makam tarafından tarh ve talisi! olunursa olunsun, her türiü maii mükellefiyetler

tamamen Müteahhite‘e aittir.

12.2: Müteahhit, işin devamı süresince, yukarıda söz konusu edilen mali mükellefiyetlerde

herhangi bir sebeple artış bulunduğu veya yeni vergi ve mükellefiyetlerin konulduğu ileri

sürülerek işveren’den herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

13-       TEMİNATLAR:

13.1: Müteahhit, işbu sözleşmedeki tüm yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere

30.000-YIL (otuzbinyenitürklirası) tutarlı muteber bir bankadan temin edilmiş kesin ve

süresiz teminat mektubunu veya aynı tutarda çeki işverene teslim edecektir.

13.2: Müteahhit, sözleşme yazılı yükümlülüklerine ve taahhütlerine uymadığı, herhangi bir

şekilde işverenin bir zarar ve ziyana uğraması halinde ve işverenin bu nedenlerle üçüncü

kişilere ödeme yapmak durumunda kalması halinde işveren teminat mektubunu nakde

çevirmek ve/veya çeki bankaya ibraz ve tahsil etmek hakkına sahiptir. Çekin karşılıksız

çıkması halinde işveren kambiyo senetlerine mahsus takip yapmaya yetkili olup müteahhit

buna karşı her türlü itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

14-       MÜCBİR SEBEPLER:

Bölgede meydana gelen işin yapılmasını engel teşkil edecek düzeydeki doğal

afetler.(deprem,sel.heyelan), Yangın (Müteahhit ‘in kusuru ve ihmali dışında çıkması

durumunda), çalışmayı engelleyecek derecedeki kötü hava şartlan mücbir sebepler olarak

kabul edilmiş olup bu sebeplerin varlığı ve işin yapılmasına engel teşkil edecek boyutta

olmaları halinde iş süresi bu sebeplerin işe etkisi oranında uzatılacaktır.

15-       SÖZLEŞMENİN FESHİ ve TEMERRÜT HALİ:

15.1:Müteahhit işbu sözleşmede yazılı yükümlülüklerini ve taahhütlerini süresinde yerine

getirmediği, eksik, hatalı ve/veya ayıplı yerine getirdiği veya hiç yerine getirmediği

durumlarda başkaca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. İşveren

müteahhitten sözleşmedeki edim ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmek veya

sözleşmeyi feshederek fesihten doğan haklarını kullanmak hakkına sahiptir. İşverenin

herhangi bir neden gerçekleştiğinde bu haklarını kullanmamış olması bu haklarından feragat

ettiği anlamına gelmez.

15.2: Mahkemece müteahhitin iflasına veya herhangi bir sebeple işlerinin tasfiyesine ve

san’atını yapmaktan men ‘ine karar verilirse veya müteahhit için fesih ve infisah sebepleri

gerçekleşirse işveren, ayrıca ihbarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın

sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir. Bu durumda işveren

yetkilerini kullanır. Firma hakkında iflasının açılmasına kar

bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi , iflasın kaldırılması da firmaya bu                    nedenle herhangi bir hak ve/ veya zarar, ziyan talep hakkını sağlamaz.

15.3: İşveren ve kat malikleri için temerrüt art arda iki taksiti ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda gerçekleşecektir.

16-       ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ:

Taraflar, işbu sözleşmenin ilk maddesinde yazılı adreslerinin kanuni adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar herhangi bir nedenle bu adreslerini değiştirdikleri takdirde yeni adreslerini derhal Noter Kanalıyla birbirlerine bildirmeye mecburdur Aksi takdirde, söyleşmede yapılı adresine gönderilecek tebligat geri dönse dahi kendilerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

17-       İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

İşbu sözleşme ve eklerinin uygulama ve yorumundan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözüm yeri Kartal mahkemeleri ve icra daireleridir.

18 SÖZLEŞMENİN EKLERİ :

İki adet teknik şartname ve iş programı bu sözleşmenin ekleri olup sözleşme ile bir bütün olarak değerlendirilecektir.

İşbu sözleşme…/…/2021 tarihinde tarafların hür iradeleri ile iki nüsha olarak okunup imzalanmıştır.

İşveren                                                                                               Müteahhit

Hangi boyayı seçmeliyim? Boya yüzey hazırlığı nasıl yapılır?

Boyanacak yüzeyin cinsi, boyadan beklenen özellikler boyanın içinde bulunacağı ortam, uygulama yöntemi , şartnameler, boyanın seçimini belirleyen önemli etmenlerdir. Burada unutulmaması gereken en önemli konu uygun ASTAR seçimidir. Son kat boyayı uygun seçseniz dahi, yanlış astar seçim yada kullanımı sonucunda ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Boyayı oluşturan kimyasal maddelerin her birinin boyaya sağladığı bir özellik ve avantaj vardır.

Boya ve benzeri mamuller ömürlü malzemelerdir. Uygun olmayan koşullarda uzun süre depolanan bu malzemelerde istenmeyen değişiklikler olabilir. Bu değişmeler boyadan beklenen özellikleri genellikle olumsuz etkiler.

Kullanmak amacıyla aldığınız boya ambalajları açıldığında çökme, ayrışma, kaymaklaşma olup, olmadığı gözlenmelidir. Özellikle uzun süre bekleyen astar ve boyalar mekanik bir karıştırıcı ile ürün homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Aşırı karıştırılamayan sert çökme yapmış, kalın bir kaymak tabakası oluşmuş, aşırı viskozite almış ürünler  kontrol edilmeden kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerden sonra, en önemli konu yüzeyin hazırlanmasıdır. Ayrıca boya aşamasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar sayesinde, kullanacağınız boyalar uzun süre duvar yüzeylerinde temiz ve dekoratif olarak kalacağı gibi, sizi oluşabilecek yanlışlardan da kurtaracağından; maddi kayıpların oluşmasını engelleyecektir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Boyanacak yüzeyler uygun şekilde temizlenmezse ve boya uygulaması doğru yapılmazsa boyadan beklenen performans elde edilmeyecektir. Uygulanacak boya katı ile yüzey arasında kalacak yağ, toz,kir,pas, zayıf sıva-boya-kaplama tabakaları boyadan beklenilen özellikleri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle boyama öncesinde mutlaka uygun bir yöntemle yüzeyler temizlenmeli ve uygun astarlar yardımıyla boyaya hazırlanmalıdır.

Sıvalı yüzeylerde: Yüzeyde zayıf sıva tanecikleri varsa, bu taneciklerin mutlaka taşlama-raspalama yöntemi ile yüzeyden alınması gerekmektedir. Bu durumu test etmek için, yüzeye ortalama 5cm genişliğinde şeffaf koli bandı yapıştırılarak hızlı bir şekilde çekilir. Sıva tanecikleri bant üzerinde yoğun olarak kalıyorsa, yüzeyde gevşek zayıf sıva tanecikleri vardır diyebiliriz ve bu tanecikler yüzeyden alınmalıdır.

Brüt beton yüzeylerde: Yüzeyde kalıp yağı kontrol edilmeli. Yüzeye bir bardak su atılmalı damlacıklar kalıyorsa yüzeyde yağ var demektir. Bu durumda yüzey ılık arap sabunlu su ile temizlenmelidir. Yada özel iç ve dış cephede kullanılabilen astarlar tercih edilmelidir.

Eski boyalı, sıvalı yüzeylerde: Yüzeylerdeki kabarmış zayıf tabakalar yüzeyden alınır. Aynı bağlayıcı cinsine sahip malzemelerle yüzey bozukluğu giderilmelidir.

Demir-çelik yüzeyler: Yüzeylerin paslanmaya karşı korunması gerekir. Oluşmuş pas çelik telli fırça veya zımpara ile yüzeyden alınmalı, sentetik-selülozik tinerle silinmesinin birkaç saat sonrasında yüzey astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeylerde: Yüzeylerdeki boya ve diğer tabakalar zımpara, boya sökücüler veya ısı makineleri ile yüzeyden alınmalıdır.

Boya Nedir?

BOYANIN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

Boya ve benzeri kaplama malzemeleri, dekoratif ve/veya koruyucu amaçlarla çeşitli yüzeylere değişik şekillerde uygulanan ve uygulandığı yüzeyler üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturan kimyasal maddelerdir. Günümüzde hala boya dekoratiflik unsuru olarak ön planda görünmesine rağmen, asıl birinci görevi koruyuculuktur. İkinci sırada estetik önem arz eder.

Genel ve basit hali ile bu şekilde tarif edilen boya, uygulama yerine göre; cinsi, kullanma şekli gibi çeşitli farklılıklar gösterir. Elbette ki, her yere, her boyayı uygulamak mümkün değildir. Örneğin; duvara sürülmek için hazırlanmış bir plastik boya ile sandalye ve kapı boyanamayacağı gibi, mobilya için hazırlanmış bir boya ile de duvar boyanamaz. Her boya formülü, kullanılacağı yere göre ayrı ayrı tespit edilmiştir. Doğru ve uygun şekilde kullanılırsa, en iyi sonucu verir, yıllarca korur ve güzelleştirir.

Boyalar, gerçekte nitelikleri birbirinden çok farklı kimyasal maddelerin bir karışımıdır.

Boyada bulunan kimyasal maddeler 4 grupta toplanır.

Bağlayıcı: Betonda çimento ne işe yararsa, boyada da bağlayıcı bu işlevi görür. Aradaki fark bağlayıcı bir film oluşturuken, pigment ve dolguyu birbirine bağlar. Çimento ise bir film oluşturmaz ve sadece kum ve çakıl/mıcırı birbirine bağlar. Boya filminin sertlik, yumuşaklık ve parlaklığını temin eder. Çoğu zaman bağlayıcı ismi boyayı tarif eder. Silikon, Epoxy, Akrilik esaslı boyalar denmesi gibi…

Pigment & Dolgular: Betonda çakıl ve kumun gördüğü işlevi görür. Pigmentler renk verici maddelerdir. Boyaya renk verdiği gibi, örtücülük kazanmasını da sağlar.Talk, barit, kalsit gibi mineraller öğütülerek, boyada dolgu olarak kullanılır. Pigment ve dolgular çözünmüş halde bulunmaz. Boya sisteminde gereksiz pigment kullanımını önler ve boyanın örtücülük gibi özelliklerine etki ederken (örtücülükte, pigmentlere oranla daha az etkilidir), diğer taraftan maliyetleri aşağı indirir.

Çözücü: İncelticisine göre su veya tinerdir. Solvent sıvı faz oluşturarak, boyanın sürüldüğü yüzeye taşınmasını sağlar ve boyanın kuruması dediğimiz süreçte uçarak görevini tamamlar ve boya yüzeyde film tabakası oluşturmuş olur.

Kimyasal Katkı Maddeleri: Boyaya az miktarda girmesine rağmen katkıları oldukça fazladır. Boyanın imalatı, taşınması, depolanması, uygulanması ve boya film tabakasının iyilieştirilmesinde çok önemli sorumluluk taşırlar.

Doğru boya ile birlikte doğru ekipman da çok önemlidir. Amaca uygun fırça veya rulo seçimi iyi bir sonuç için şarttır. Tabii ki elde edilecek sonuç, seçilecek  boyanın ne ölçüde kaliteli olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Doğru sistem seçimi, iyi kalite, iyi işçilik en iyi ve en ekonomik sonucu verir.

Korozyon Nedir?, Hangi malzemelerde korozyon oluşur?

Günlük yaşantımızda paslanma ve çürümenin teknik ifadesine korozyon denir.Yüzeyi korunmamış malzelerin bir çoğı, hava, su, ışık, karbondioksit, kükürtdioksit, tuzlu su…etkisiyle korozyona uğrar.Korozyondan metaller dışında, ahşap, taş, beton, plastik hepsi etkilenir. Yani sadece demir-çelik paslanmaz. Beton ufalanır, dağılır. Ahşap korozif etkilerle yapı değişikliğine gider. İlave olarak mikroorganizmaların etkisiyle çürür. Korozyona karşı bir çok yöntem olmasına karşı, sınırsız bir koruma mevcut değildir.

Korozyon, ancak iyi seçilmiş astar, boya, kaplama, katodik koruma gibi sistemlerle ve bilinçli uygulama desteğiyle büyük ölçüde önlenebilir.

Zımpara nedir? Hangi yüzeylerde, hangi zımpara kullanılır?

Boya ve macun uygulamalarında yüzeyi düzeltmek amacıyla, ya da parlak yüzeylere yapılacak uygulamalarda, yüzeyi matlaştırmak ve aderansı arttırmak amacıyla kullanılan malzemelerdir.

-Duvar macunu düzeltme işlemleri için 80-120 nolu zımparaların,

-Eski parlak boyaların matlaştırılması işlemleri için 120-200 nolu zımparaların,

-Mobilya grubu boya, astar ve dolgu malzemelerinde katlar arası zımpara işlemleri için 400 nolu zımparaların kullanılması önerilmektedir.

Numaralar zımparanın kum aralığını göstermektedir. Büyük numaralar ince dişli zımparalardır, küçük numaralar kalın dişli zımparalardır.

Poliköpük nedir, poliköpük nasıl kullanılır?

Poliüretan esaslı tek bileşenli nemle sertleşen kullanıma hazır köpüktür. Polietilen, silikon ve teflon hariç her türlü inşaat malzemesine yapışma gücüne  sahiptir.  Kullanılacak zemin temiz ve yağsız olmalı,korunması gereken yüzeyler bantla kapatılmalı kuru  yüzeyler nemlendirilmelidir.

Uygulama yapmadan önce ürünü 5-10 kez kuvvetlice çalkalayınız.Kutu dikey durumda iken kapağını açıp uygulama çubuğunu vidalayınız.Kutuyu baş aşağı çevirip  boşlukları aşağıdan yukarıya doğru 1/3 ü kadar doldurunuz. Direkt günışığına maruz bırakmayınız.Yaş iken aseton yardımıyla temizlenebilir.Yaklaşık 10 dakika içinde kabuk bağlayan malzeme 1-1.5 saat içinde kesilecek duruma gelir ve 24 saat içinde tam kurumasını yaparak tamamen sertleşir.

Boya Rulosu Nedir?, Hangi duvar yüzeyinde, hangi rulo kullanılır?, Rulo seçimi nasıl yapılır?

Uzun tüylü rulolar (18-24 mm) plastik ve dış cephe boya uygulamasına,  kısa tüylü rulolar (10-12 mm) saten boya uygulamasına uygundur.Mercan rulolar grenli (tekstürlü) boyaların uygulanması için tasarlanmıştır.

Temizlik ; Su bazlı boyaların kullanımından sonra rulodaki boyayı su ile yıkayın ve sabunlu sudan geçirin,silindiri aşağı gelecek şekilde asarak saklayın.Sentetik bazlı bir boya kullanılmış ise; ruloda kalan boya sıyrılarak mümkün olduğunca alınır ve sentetik tiner ile temizlendikten sonra sabunlu sudan geçirilerek,silindiri aşağı gelecek şekilde asılarak saklanır.Tekrar kullanımdan önce kullanılacak boyanın incelticisi ile nemlendirilmelidir.

Kireç Nedir?, Badana Nedir?, Kireç uygulanmış yüzeylerde ne yapmalıyım?

KİREÇ-BADANA

Yakın zamana kadar tüm kooperatif ve lux diye tabir edilen tüm kamu binaları ve konutlarda kullanılırdı. Hala Anadolu’ da kullanılmaktadır. Kireç, Anadolu’da ağaç ve kalın gövdeli çiçeklerin gövdelerini haşere ve böceklere korumanın yanında, duvarları (iç-dış) temiz bir görüntü oluşturmak veya sonraki boya sarfiyatını azaltmak için kullanılırı. Kireç badana aslında söndürülmüş kireç taşının su ile inceltilerek uygulanmasıdır. Kuruduğu zaman yüzeyde toz tabakası oluşturur. Anadoluda içerisine sıvı yağ, tutkal, tuz ilave edilmesine rağmen ( boyaya yakın özelliği sağlamak) sağlam olmayan kötü bir alt yapı oluşturur. Yüzeyden tamamen uzaklaştırılmadığı sürece, üzerine gelecek boya film kalınlığının ağırlığına göre tavan ve duvar yüzeylerde tabakalar halinde yüzeyden dökülmelere yol açar. Badana da kireç ve suyun karışımı ile oluşur. Çoğu zaman toz boya ile renklendirilir.

Kireç, badana uygulanmış yüzey mutlaka tel fırça ile temizlenmeli ve tozu alınmalıdır. Bu işlemden sonra üzerine su bazlı şeffaf astarlar veya şeffaf solvent bazlı astarlar yüzeyde film oluşturmayacak şekilde uygulanmalı ve seçilecek son kat boya bu işlemden sonra uygulanmalıdır.